VNVàng: 1 lượng ~ 1.19 ounce troy ( ozt )
==> 1500 $/ozt ~ 1785 $/lượng ; 1700 $/ozt ~ 2022 $/lượng ; 1900 $/ozt ~ 2260 $/lượng

Nhận xét cá nhân:
Tổng mức thu các loại bảo hiểm xã hội mà người sử dụng lao động và người lao động hiện nay là 30,5% mức lương cơ bản là quá cao.
Mức thu hiện nay như sau:
- Bảo hiểm xã hội: 24% trong đó employer 17%, employee 7%.
- Bảo hiểm y tế: 4,5% trong đó employer 3%, employe3 1,5%.
- Bảo hiểm thất nghiệp: 2% trong đó employer 1%, employee 1%.
Như vậy người sử dụng lao động phải trả tổng 21%, người lao động phải trả là 9.5%.

Ngoài ra có thể còn công đoàn phí và đảng phí - khoảng 1% trên tổng thu nhập (lương + phụ cấp).

Bonus info: Dự thu ngân sách NN năm 2012 là 35 tỷ USD, khoảng 33% GDP, rất cao so với khu vực (Thái, Sing,...) . Nhưng vẫn bội chi ngân sách khoảng 7 tỷ USD (?) .
Ngân hàng nhà nước sẽ chuyển sang buôn vàng và "lấy của người nghèo đi cứu người giàu" ?

2 Responses


  1. Anonymous on September 30, 2013 at 10:12 AM

    Cách tính giờ làm thêm (Overtime), kể cả ca đêm, theo luật mới 2013:
    http://ducquoc.wordpress.com/2013/09/01/overtime-vietnam-2013/

    hope this helps,

  2. Anonymous on December 6, 2022 at 4:04 AM

    The "La Partage" and "En Prison" rules apply to outside even money bets like odds or even, black or red and low or excessive; they also apply when the ball lands in the zero slot. They are comparable in the sense that players only lose half of their wager, however players can't go away their wager on the table for one more spin with the La Partage rule. 카지노사이트 If a player loses, they can collect half their wager in the La Partage rule, or go away half their wager on the table for the following spin with the En Prison rule. Players place any variety of bets by placing chips on applicable areas of the table. “Outside” bets include red/black, odd/even, 1-18, 19-36, dozens, or columns—while “inside” bets permit players to wager on a selected quantity or {multiple|a quantity of} numbers without delay.


Leave your comment